VIDEO: Dr. Heinrich Kremer o terapii buněčné symbiózy (Cellsymbiosis Therapy)

Terapie buněčné symbiózy je založená na principech mitochondriální medicíny a výzkumu. Jedná se o komplexní a bioLOGICký terapeutický koncept slučující aktuální výsledky výzkumu mitochondriální medicíny a znalosti v oblasti buněčné evoluce. Nabízí velmi úspěšné diagnostické a terapeutické výsledky v oblasti léčby chronických onemocnění. Více o tom, co je to Cellsymbiosis Therapy, se dočtete ve starším článku zde.

Pokud Vás problematika terapie buněčné symbiózy zajímá detailněji, určitě se podívejte na následující video. Jedná se o krátký dokument, kde hovoří sám zakladatel této terapie Dr. Heinrich Kremer. Video je v němčině, pokud však neumíte německy, nezoufejte. Připravili jsme pro Vás překlad.

 

 

Vypravěč (00:00–03:57):

 • Před zhruba 2,1 miliardami let nastala velmi významná událost v historii planety Země – první ze tří úplných zamrznutí zeměkoule.
 • Jak geologové dokázali, atmosféra Země byla před globálním zaledněním bez molekulárního kyslíku.
 • Dominovaly plyny – kysličník uhličitý (CO2), síra a metanol.
 • Síra a CO2 pocházely z dešťů vulkánové činnosti zemského povrchu.
 • Metanol vznikal ovšem z Archey, která využívala CO2 a měnila jej na metanol.
 • Během tání ledovců obsah kyslíku v atmosféře exponenciálně stoupal a metanol exponenciálně klesal.
 • Na průsečíku křivek atmosférických plynů došlo k tzv. endosymbióze, jakožto k významné události naší planety.
 • Ještě nyní je možné najít Archeu na dnech hlubokých oceánů. V oblastech, do kterých se nedostane sluneční záření, a přesto zde umí žít.
 • Archea v tomto významném procesu pohltila proteobakterie zpracovávající kyslík, a purpobakterie zpracovávající síru, ze kterých se vyvinuly mitochondrie.
 • Obě tyto bakterie se vyvíjely pod vlivem slunečního záření, a proto se jej naučily využívat.
 • Molekuly dýchacího řetězce proteobakterií jsou schopné absorbovat kvantové světlo, podle něho řídí svou genetickou informaci a metabolismus.
 • Tento akt symbiózy několika bakterií byl rozhodující pro vznik hermafroditní přirozenosti lidské buňky, kdy funkce buněčného dělení a buněčného výkonu byly vneseny do jednoho organismu. Bez toho by nebyla evoluce lidstva možná.
 • V lidském genomu buněčného jádra se nachází 60% genomu z archaické buňky a 40% genomu z prokaryotické buňky.
 • Archaický genom řídí dělení a také regeneraci buňky. To se děje při anaerobním spalování glukózy, i když Archa buňky jsou schopné využívat i kyslík.
 • Naproti tomu jsou na kyslíku absolutně závislé proteobakterie, které se vyvinuly v mitochondrie a jsou zodpovědné za diferenciaci a výkon buněk.
 • Důležitá je molekula ATP jakožto nosič informace, která vzniká na konci dýchacího řetězce v mitochondriích.
 • Lékař a vědec Heinrich Kremer nachází od počátku 80. let nesrovnalosti v oficiálních výzkumech medicíny. Tyto výzkumy pak opakovaně prověřuje.
 • Od této doby nově vyhodnotil výsledky evoluční biologie a medicíny – následně zakládá terapeutický koncept Cellsymbiosistherapie.
 • Postulát jeho konceptu zní: mitochondriálně řízená diferenciace buněk a archaicky řízené dělení buněk nejsou v terapiích a léčebných postupech dostatečně brány v potaz, což vede k neúspěchům dnešní medicíny.

 

Dr. Kremmer (03:57–04:25):

 • Dnes již existují tisíce prací o účincích kurkuminu, ale všichni hledají vysvětlení jen na biochemickém podkladu.
 • Kurkumin ovlivňuje vice než 100 metabolických procesů, ale fyzicky se pojí jen k několika málo látkám, a to jsou enzymy, které přenáší ATP. To znamená, že dodnes vědci nepochopili, že ve všem hraje roli schopnost absorpce kvantového světla.

 

Vypravěč (04:25–05:14):

 • V každé buňce se nachází 1500–5000 mitochondrií, tím pádem několik tisíc dýchacích řetězců.
 • Elektrony ze stravy jsou absorbovány především z metabolitů glukózy v komplexu I a z oxidačních procesů mastných kyselin v komplexu III.
 • Elektrony jsou zrychlovány, vzniká elektrický proud, tím vzniká elektromagnetické pole, přičemž fotony tohoto pole jsou nosiči kvantované vibrační informace.

 

Dr. Kremmer (05:14–05:48):

 • Byly provedeny experimenty, v nichž se prokázala existence komunikace mezi elementárními částicemi, aniž by se fyzicky dotýkaly.
 • Tím se vyvrací teorie, že se molekuly a atomy musí dotýkat, aby si mohly vyměňovat informace.

 

Vypravěč (05:48–07:14):

 • Elektrony izoprenového řetězce molekuly Q10 v komplexu I a III dýchacího řetězce, tak jako izoprenového řetězce cytochromu C v komplexu IV dýchacího řetězce, absorbují modulované vlny kvantového světla jako mezistupeň.
 • Takto uložená informace je dalším elektromagnetickým impulsem uvolňována a cíleně vypouštěna v podobě fotonového proudu.
 • Tímto způsobem se informace dostává otáčením modulovaných protonů do komplexu ATP. Zde se nejprve čistě enzymaticky tvoří molekula ATP, až poté vstupuje informace ze světla – z proteinové molekuly na adeninovou skupinu ATP molekuly.

 

Dr. Kremmer (07:14–07:37):

 • Život sestává z kreativního přenosu komplexně modulované informace.
 • Bez této informace z fyzikálního vakua přes ATP by nebyl možný vznik života.

 

Vypravěč  (07:37–07:58):

 • Takto informovaná ATP předává veškeré informace při všech buněčných procesech dál.
 • Podle těchto nejnovějších vědeckých poznatků je funkce našich buněk řízená kvantovým světlem.

 

Dr. Kremmer (07:58–08:15):

 • To znamená, že je vlastně celý organismus jedno pole kvantového světla, protože buňky si mezi sebou neustále vyměňují ATP a jiné molekuly, které jsou schopné ukládat kvantové světlo – takto spolu neustále komunikují.

 

Vypravěč (08:15–08:29):

 • K tomu byly z celého světa nacházeny přírodní látky, které umí absorbovat kvantové světlo.

 

Dr. Kremmer (08:29–09:17):

 • Už 5000 let využívají těchto vědomostí lidé ze zemí blízkého východu a Asie. V Číně, Tibetu, Indii a dalších zemích těchto poznatků využívali lidé ve svém bezprostředním okolí.
 • Jen některé přírodní látky mají léčivé účinky, což tito lidé zjistili pomocí metody pokusu a omylu.
 • A dnes pomocí nejmodernější analytické a extrakční techniky jsme schopni využít kombinace těchto látek v přírodních preparátech.

 

Vypravěč (09:17–11:20)

 • Narušíme-li funkci mitochondrií pomocí toxinů, nedostatečným příjmem makro a mikro živin, radioaktivními látkami a elektrosmogem, může to vést k nenávratnému poškození buněk – tudíž až k rakovině.
 • Mitochondrie jsou také zodpovědné za intrabuněčnou imunitu. Brání buňku proti plísním, virům a dalším patogenům, které umí produkovat NO plyn.
 • NO plyn musí být jako volný radikál pomocí antioxidantů neutralizován stejně jako kyslík.
 • Klesne-li hladina Glutationu, naruší se tím neutralizace NO plynu v buňce.
 • Glutation patří mezi ty nejdůležitější antioxidanty.
 • Patogenní látky, které se nacházejí mimo buňku, jako například paraziti a většina bakterií, jsou zneškodňovány pomocí protilátek.
 • Protilátky jsou imunitnímu systému vždy k dispozici.
 • Oba tyto imunitní systémy jsou nezbytné.
 • Poškození mitochondriálních funkcí vede k poškození imunity buňky.
 • A zvyšuje se tím riziko rakoviny, plísní, virů a bakteriálních infekčních onemocnění.
 • Terapie buněčné symbiózy se zaměřuje na nastavení zdraví mitochondrií.

 

Dr. Kremmer (11:20–12:13)

 • Důsledek – kdybychom odstranili z ATP adeninovou skupinu, která se zdá být zbytečná jako slepé střevo, pak hlavní informace o tom, jak má daná buňka fungovat, nemůže být předána.
 • To je velmi důležité, když si představíme, že se tato hlavní informace díky dlouhodobému stresu uvnitř buňky naruší – dojde k narušení diferenciace dané buňky (buňka neví, co má dělat a jak se má chovat). Tímto si můžeme vysvětlit všechny nemoci.

 

Vypravěč (12:13–13:19)

 • Když tento problém není podchycen u samých kořenů, pak můžeme symptomy pouze potlačit a ne vyléčit, toto je dilema moderní medicíny.
 • CST adjuvantní neboli pomocná terapie a preventivní koncept CST zahrnuje:
  • zdravou stravu
  • nastolení rovnováhy a regenerace resorpční plochy tlustého a tenkého střeva
  • doplňující výživová terapie mikro a makro živinami pomocí přírodních doplňků stravy
  • vyloučení těžkých kovů – sanitace
  • psychologické poradenství
  • koučink
  • redukci či eliminaci vnějších negativních vlivu na mitochondrie (elektrosmog, toxiny v hygienických potřebách a kosmetice, umělá sladidla)
 • V Cellsymbiosis terapii jsou 3 hlavní pilíře: strava, nastolení rovnováhy a regenerace resorpční plochy tlustého a tenkého střeva, doprovodné přírodní preparáty.