Aktualita: Pozvánka na online seminář o TISSO a konceptu MITOBIOM

V červnu 11. 06. 2022 společnost TISSO pořádá jednodenní ONLINE seminář v angličtině. Pokud se chcete dozvědět více o TISSO a jeho koncepci, neváhejte. V případě zájmu můžete jednoduše kliknout na následující odkaz a rovnou se zaregistrovat: REGISTRACE ZDE

mitobiom

 

ONLINE SEMINÁŘ

KONCEPT MITOBIOM – MODUL I

Lze civilizační choroby léčit pouze symptomaticky? Pro své pacienty můžete udělat více! Výzkumy stále více dokazují, co ve skutečnosti stojí za cukrovkou, obezitou, kardiovaskulárními chorobami a dalšími: tichý zánět. Klíčovými faktory, jak tomuto skrytému riziku účinně čelit, jsou zdravé mitochondrie a zdravý střevní mikrobiom. Kombinace zaměření na tyto klíčové pilíře je to, co činí koncept MitoBiom® jedinečným. Seminář je určen lékařům a alternativním lékařům, kteří se chtějí seznámit s tímto holistickým konceptem.

MODUL I učí teoretické základy i konkrétní nástroje a opatření. Po tomto semináři budete mít know-how, jak prolomit začarovaný kruh poškozených mitochondrií, střevní dysbiózy, tichých zánětů a chronických onemocnění.

 

Harmonogram

Začátek 09:00 h

 

Střeva a mitochondrie

 • Tiché záněty a civilizační choroby - příčiny a souvislosti
 • Syndrom děravého střeva: příčiny a důsledky
 • Význam mikrobiomu
 • Mitochondrie, záněty a střeva: význam a funkce mitochondrií
 • Oxidační stres a jeho důsledky

 

Přestávka na oběd

 

Výživa a životní styl

 • Vitamíny a metabolický syndrom
 • Tuky a cukr ve zdraví a nemoci
 • Význam vrozeného imunitního systému
 • Chronobiologie a její souvislost s tichým zánětem

 

Konec 18:00 h

 


wahlerVáš přednášející

Dr. rer. nat. Reinhard Wähler

 • PhD. v oboru biochemie
 • Vedoucí výzkumu a vývoje ve společnosti TISSO Naturprodukte GmbH
 • Několik let pracoval ve výzkumu na univerzitách (Německo a USA) a v biotechnologickém průmyslu

 

Účastnický poplatek

Účastnický poplatek činí 89,00 € včetně skript semináře.

 

Průběh semináře:

 • Před seminářem obdržíte poštou skripta a všechny související dokumenty.
 • Během semináře budete mít možnost klást otázky a aktivně se zapojit.
 • K dispozici bude také dostatek krátkých přestávek a přestávka na oběd.

 

Klikněte zde pro REGISTRACI

 

 

 

ENGLISH VERSION

In June, we will now give a one-day seminar in English and I thought you would be happy to learn something more about TISSO and the concept. If you are interested in participating, you can simply click on the following link and register directly: REGISTRATION

 

LIVE-STREAM SEMINAR

MITOBIOM CONCEPT – MODULE I

Can diseases of civilization only be treated symptomatically? You can do more for your patients! Research is increasingly proving what is actually behind diabetes, obesity, cardiovascular diseases and co.: silent inflammation. The key factors to effectively counter this hidden risk are healthy mitochondria and a healthy gut microbiome. The combined focus on these crucial pillars is what makes the MitoBiom® concept unique. The seminar is aimed at doctors and alternative health practitioners who want to learn about this holistic concept

MODULE I teaches the theoretical basics as well as concrete tools and measures. After this seminar you will have the know-how to break the vicious circle of damaged mitochondria, intestinal dysbiosis, silent inflammations and chronic diseases.

 

Schedule

Start 09:00 h

 

Gut and Mitochondria

 • Silent inflammations and diseases of civilization – causes and correlations
 • Leaky gut syndrome: causes and consequences
 • Importance of the microbiome
 • Mitochondria, inflammation and the gut: significance and function of mitochondria
 • Oxidative stress and its consequences

 

Lunch break

 

Nutrition and Lifestyle

 • Vitamins and the metabolic syndrome
 • Fats and sugar in health and disease
 • Importance of the innate immune system
 • Chronobiology and its connection to silent inflammation

 

End 18:00 h

 


wahlerYour speaker

Dr. rer. nat. Reinhard Wähler

 • M.S. and Ph.D. in Biochemistry
 • Head of research and development at TISSO Naturprodukte GmbH
 • Worked in research for several years at universities (Germany and US) and in the biotechnology industry

 

Participation fee

The participation fee is 89,00 €, incl. seminar script.

 

Procedure of the seminar:

 • Before the seminar, you will receive the script and all associated documents by post.
 • During the seminar, you will have the opportunity to ask questions and to participate actively.
 • There will also be enough short breaks and a lunch break.

 

Click here for REGISTRATION